اساسنامه سازمان فعاليتهاي قرآني دانشگاهیان کشور

مقدمه

فعاليتهاي قرآني و ترويج و تبليغ متون ديني و معارف اسلامي از بدو تاسيس جهاد دانشگاهي همواره از اولويتهاي راهبردي اين نهاد بوده است .

تاسيس " سازمان فعاليتهاي قرآني دانشگاهیان كشور " گامي است در جهت ساز ماندهي كليه برنامه ها و فعاليتهاي قرآني به منظور پاسخگويي به نياز هاي ديني جوانان و دانشجويان و دانشگاهيان.

فصل اول – كليات

ماده 1- تعريف :

سازمان فعاليتهاي قراني دانشگاهیان كشور تشكيلاتي است وابسته به معاونت فرهنگي جهاد دانشگاهي كه متناسب با نيازهاي جوانان به تدوين طرحها و اجراي برنامه هاي ويژه دانشجويان ودانشگاهيان به موضوع " قرآن و فرهنگ قرآني " مي پردازد .

ماده 2- هدف :

هدف از تاسيس " سازمان فعاليتهاي قرآني دانشگاهیان كشور " توسعه فرهنگ ديني و قرآني از طريق : تبليغ و ترويج فرهنگ و معارف قرآن كريم بستر سازي فرهنگي و فراهم سازي زمينه هاي انس بيشتر با كتاب وحي و تدبر در آن پژوهش در ابعاد مختلف در جهت ارتقاي فرهنگ قرآني وآگاهي هاي ديني دانشجويان و دانشگاهيان است .

ماده 3- وظايف :

1- تدوين و اجراي برنامه هاي بلند مدت و ميان مدت تبليغي و مطالعاتي و آموزشي و ترويجي در زمينه علوم و معارف قرآني .

2- شناسايي و پرورش دانشجويان مستعد در حوزه قرآن و فرهنگ قرآني .

3- برقرار ارتباط با حوزه هاي علميه و علمايي كه در موضوع قرآن و فرهنگ قرآني تتبع دارند .

4- همكاري با مجامع قرآني دانشگاهي به منظور بهره مندي از تجربيات آنان و انجام فعاليت هاي مشترك .

5- برگزاری همایش های میان رشته ای قرآنی ونیز مسابقات وجشنواره های قرآنی وحدیثی برای عموم دانشگاهیان .

6- طراحي و اجراي ميز گردها و سمينارها و محافل قرآني ويژه دانشجويان .

7- اجراي برنامه هايي براي آشنايي هر چه بيشتر دانشجويان با تفسير و ترجمه قرآن كريم .

8- تشويق دانشجويان به مطالعات و پژوهشهاي قرآني و دانشگاهي و حمايت از پايان نامه هاي دانشجويي در موضوعات قرآني .

9- برقراري ارتباط و تعامل با مراكز و شخصيتهاي دانشگاهي به منظور توسعه فعاليت هاي قرآني در سطح ملي و بين المللي .

10- ایجاد شبکه های مجازی وپایگاه های اطلاعاتی به منظور حمایت وتوسعه فعالیتهای قرانی در سطح ملی وبین المللی

11- برگزاري كلاسها و كارگاه هاي آموزشي عمومي و تخصصي در زمينه هاي قرائت و ترجمه و تفسير قرآن كريم . 12

- برگزاري نمايشگاه هاي قرآني با همكاري نهادهاي فرهنگي و دانشگاهي و كانون هاي قرآني دانشجويان .

13-ایجاد شهر الکترونیکی و خدمات IT در حوزه فعالیتهای قرآنی

14-راه اندازی اتحادیه جهانی فعالیتهای قرآنی دانشجویان مسلمان با همکاری سازمانهای بین المللی

15-انجام پژوهش های علمی-کاربردی در حوزه های مختلف قرآن کریم 16-راه اندازی،گسترش و اداره فعالیتهای خبری و اطلاع رسانی قرآنی در قالب خبرگزاری قرآنی ایران

فصل دوم – اركان و تشكيلات

ماده 4- اركان :

1- شوراي مركزي 2- رييس سازمان 3- شعب سازمان

ماده 5- تركيب اعضاي شوراي مركزي :

1- رييس جهاد دانشگاهي ( رييس شوراي مركزي ) .

2- معاون فرهنگي ( نايب رييس شورا ) .

3- رييس سازمان ( دبير شوراي مركزي ) .

4- سه تا پنج نفر از صاحبنظران دانشگاهي و حوزوي در قلمرو علوم و معارق قرآني به پيشنهاد معاون فرهنگي و تاييد رييس جهاد دانشگاهي . تبصره – احكام اعضاي شوراي مركزي براي مدت سه سال از سوي رييس جهاد دانشگاهي صادر مي شود . انتخاب مجدد آنان در دوره هاي بعدي بلامانع است . تبصره – جلسات شوراي مركزي ماهانه حداقل يكبار با حضوردو سوم اعضا تشكيل مي گردد و تصميمات آن با راي اكثريت نسبي حاضران در جلسه رسمي است .

ماده 6- وظايف شوراي مركزي :

1- تصويب دستورالعمل هاي مورد نياز سازمان در چهار چوب اين اساس نامه .

2- نظارت بر عملكرد اجرايي و اداري سازمان

3- صدور مجوز تاسيس شعب سازمان و تعيين محدوده فعاليت هر شعبه .

4- بررسي و تصويب بر نامه و بودجه سالانه سازمان و ارايه آن به هيأت امناء.

5- بررسي و تصويب عملكرد و عمليات و تراز نامه سالانه مالي سازمان جهت ارايه به هيأت امناء.

6- پيشنهاد نمودار تشكيلاتي و اصلاح يا تغيير اساسنامه جهت ارايه به هيأت امناء .

ماده 7- رييس سازمان :

رييس سازمان توسط معاون فرهنگي پيشنهاد و پس از تصويب هيأت امناء با حكم رييس جهاد دانشگاهي براي مدت سه سال منصوب مي شود . تمديد مسئوليت براي دوره هاي بعدي بلامانع است .

ماده 8- وظايف رييس سازمان :

1- اجراي مصوبات شوراي مركزي .

2- انجام كليه امور اجرايي و اداري سازمان در چهار چوب مقررات و آيين نامه هاي جهاد دانشگاهي .

3- انجام كليه مكاتبات اداري و امضاي اسناد مالي و تعهد آور سازمان مطابق مقررات جهاد دانشگاهي.

4- ارايه طرح هاي اجرايي به شوراي مركزي در جهت ارتقاي كمي و كيفي فعاليتهاي سازمان .

5- افتتاح حساب ريالي در بانكها مطابق مقررات جهاد دانشگاهي .

6- تهيه برنامه و بودجه سالانه سازمان و ارايه به شوراي مركزي .

7- تهيه گزارش عملكرد سالانه و تراز مالي سازمان و ارايه به شوراي مركزي .

8- پيشنهاد نمودار تشكيلاتي و پست هاي سازماني سازمان به شوراي مركزي .

9- تهيه دستورالعملهاي اجرايي مورد نياز سازمان و ارايه ان به شوراي مركزي .

ماده 9- محل فعاليت :

محل اصلي فعاليت سازمان در تهران است و با تصويب شوراي مركزي مي تواند شعبه هايي در واحدهاي جهاد دانشگاهي داشته باشد .

ماده 10- مدت فعاليت :

مدت فعاليت سازمان از تاريخ تاسيس آغاز شده است و پايان آن نامحدود است .

ماده 11- شعب سازمان :

سازمان ميتواند با تصويب شوراي مركزي و مطابق آيين نامه هاي مربوط به تشكيل شعب در واحد هاي جهاد دانشگاهي اقدام كند . تبصره : مسيوليت اداره شعب در واحد هاي جهاد دانشگاهي با معاون فرهنگي واحد ذيربط خواهد بود .

فصل سوم – امور مالي

ماده 12- منابع مالي :

1- اعتبارات تخصيص يافته از سوي جهاد دانشگاهي .

2- كمكها و هداياي مردمي .

3- كمك سازمانها و نهاد هاي دولتي .

تبصره : كليه فعاليتهاي مالي و معاملاتي سازمان مطابق آيين نامه مالي و معاملاتي جهاد دانشگاهي خواهد بود .

ماده 13- انحلال سازمان :

انحلال سازمان به پيشنهاد معاون فرهنگي و تاييد شوراي مركزي و تصويب هيأت امناي جهاد دانشگاهي خواهد بود .

ماده 14-

اين اساسنامه با يك مقدمه و 3 فصل و 14 ماده و 4 تبصره در نود و هفتمین جلسه هيأت امناي جهاد دانشگاهي مورخ 13/8/85 اصلاح و به تصويب رسيد و از تاريخ ابلاغ لازم الاجرا است .ارتباط با ما

آدرس: تهران -خيابان انقلاب -خيابان قدس
خيابان بزرگمهر - پلاک 85

تلفن : 66402882-66970775
پست الکترونيک: isqa.ir@gmail.com